Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722

Phòng QLNCKH

Lịch sử phát triển phòng

Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học được thành lập vào năm 2007, với trưởng phòng đầu tiên là PGS. TS Trần Cao Bính, Trong hơn 10 năm thành lập và phát triển, phòng đã là đơn vị quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học hiệu quả, góp phần phát triển nghiên cứu khoa học của bệnh viện cũng như triển khai ứng dụng các kỹ thuật mói.

Chức năng, nhiệm vụ

Là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc, có chức năng thực hiện công tác quản lý nghiên cứu khoa học (NCKH) và các hoạt động sinh hoạt khoa học cập nhật các kỹ thuật tiên tiến về Răng Hàm Mặt tại bệnh viên RHM trung ương Hà Nội.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Nhiệm vụ liên quan đến lập kế hoạch và cố vấn BGĐ về NCKH tại bệnh viện

- Xây dựng kế hoạch phát triển khoa học kỹ thuật của bệnh viện theo năm và theo kế hoạch 5 năm

- Dự kiến và trình giám đốc duyệt kinh phí các hoạt động khoa học công nghệ

- Tổng hợp và báo cáo tiến trình về các hoạt động khoa học công nghệ

- Phối hợp với Kế toán trong giám sát chi tiêu tài chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Ban giám đốc phân công.

2.2. Các nhiệm vụ liên quan đến quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học tại bệnh viện

- Xây dựng các quy trình liên quan đến việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: quy trình phê duyệt đề cương, quy trình nghiêm thu đề tài.

- Tổ chức Hội đồng phê duyệt đề cương nghiên cứu, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở.

- Giám sát tiến độ, nội dung các đề tài nghiên cứu theo đề cương được phê duyệt

- Soạn thảo các quyết định liên quan đến đề tài NCKH cấp cơ sở

- Lưu trữ các văn bản quyết định liên quan đến NCKH cấp cơ sở.

- Đối với đề tài NCKH cấp Bộ, cấp Nhà nước (NN):

+ Theo dõi và quản lý thực hiện tiến độ, tổ chức bảo vệ cấp cơ sở các đề tài cấp Bộ, cấp nhà nước.

+ Liên hệ với các đơn vị phụ trách về QLNCKH đề tài cấp Bộ, cấp nhà nước, lên lịch bảo vệ cấp Bộ các đề tài cấp Bộ, cấp NN.

2.3. Các nhiệm vụ liên quan đến ứng dụng triển khai các kỹ thuật mới tại bệnh viện

- Lập danh sách các kỹ thuật mới có thể triển khai tại bệnh viện

- Tổ chức ứng dụng, phát triển tiến bộ kỹ thuật mới theo quy trình của Bộ Y tế

- Tổ chức hội thảo đánh giá triển khai các kỹ thuật mới tại bệnh viện.

2.4. Các nhiệm vụ liên quan đến sinh hoạt khoa học, trao đổi chuyên môn

- Chủ động tổ chức hợp tác về khoa học công nghệ với các tổ chức, đối tác trong nước, tổ chức các hội thảo khoa học chuyên đề

- Phối hợp với phòng Hợp tác quốc tế, phòng Đào tạo để hợp tác về khoa học công nghệ với các nước trong khu vực và trên thế giới

2.5. Các nhiệm vụ liên quan đến xuất bản khoa học và tác quyền

-  Tập hợp thống kê các bài báo xuất bản trong nước và quốc tế của các cá nhân, tập thể bệnh viện

- Đăng ký kết quả nghiên cứu với các cơ quan quản lý chuyên trách, hỗ trợ xác lập tác giả tác quyền của các cá nhân và nhóm nghiên cứu

Tổ chức nhân sự

Lãnh đạo tiền nhiệm

PGS.TS Trần Cao Bính

Trưởng phòng 2007-2018        
LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM

Lãnh đạo đương nhiệm

TS. Võ Thị Thúy Hồng

Trưởng phòng

TS. Nguyễn Thị Thúy Nga

Phó trưởng phòng

Nhân lực hiện tại

  • Tiến sĩ: 02
  • Bác sĩ CK 1: 01
  • BS chuyên khoa RHM: 01

Thành tựu

Kết quả chuyên môn

Từ năm 2007, đã phối hợp giám sát, quản lý hơn 75 đề tài trong đó 2 đề tài cấp nhà nước, 3 đề tài cấp bộ, 70 đề tài cấp cơ sở, 5 giải pháp sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Đào tạo

Đã tổ chức các lớp tập huấn ngắn về phương pháp nghiên cứu khoa học cho các cán bộ trong bệnh viện.

Hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế

Phòng NCKH có mối hợp tác chặt chẽ với các công ty sản xuất và cung ứng thiết bị nha khoa, phối hợp thực hiện nhiều hội thảo chuyên sâu hoặc các workshop thực hành, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật mới. Phòng cũng có mối liên hệ chặt chẽ với các giáo sư đầu ngành, chuyên gia, nhà khoa học trong các lĩnh vực chuyên sâu Răng hàm mặt để mời trong các dịp  hội thảo quốc tế.

Định hướng phát triển

  • Tăng cường hiệu quả  công tác quản lý nghiên cứu khoa học, xây dựng, chuẩn hóa quy trình  quản lý đề tà nghiên cứu khoa học cấp cơ sở cũng như các tiêu
  • Mở lớp đào tạo về đạo đức trong nghiên cứu khoa học, xây dựng nhận lực để thành lập hội đồng khoa học và đạo đức của bệnh viện Răng Hàm Mặt trung ương Hà nội
  • Thúc đẩy việc xuất bản các nghiên cứu trong và ngoài nước, đề xuất các biện pháp khuyến khích các xuất bản quốc tế chất lượng cao, nâng tầm nghiên cứu khoa học của bệnh viện.
  • Thúc đẩy và giám sát việc triển khai, áp dụng các kỹ thuật mới trong bệnh viện – Phối hợp tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học tại bệnh viện cũng như các hội thảo khoa học hợp tác quốc tế.

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN