Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
TS. BS. Đặng Thị Vỹ

TS. BS. Đặng Thị Vỹ

Lĩnh vực chuyên sâu: Nắn Chỉnh Răng

CV

Tốt nghiệp BS RHM năm 2000

Tốt nghiệp BSNT năm 2004

Nhận bằng Thạc sỹ năm 2009

Nhận bằng Tiến sỹ năm 2019

Hội viên các hội: Thành viên Liên đoàn Chỉnh Nha Thế Giới

Các chức vụ kiêm nhiệm: Phó trưởng phòng HTQT