Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722

BAN GIÁM ĐỐC

BAN GIÁM ĐỐC ĐƯƠNG NHIỆM 
PGS.TS Trần Cao Bính

Giám đốc Bệnh viện

TS Phạm Thanh Hà

Phó Giám đốc Bệnh viện

PGS.TS Nguyễn Quang Bình

Phó Giám đốc Bệnh viện

ThS. Trần Lực

Phó Giám đốc Bệnh viện