Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722

Tài liệu văn bản

STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 24/2020/TT-BYT Dec 28,2020 Quy định về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh THÔNG TƯ  Quy định về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
2 25/2020/TT-BYT Dec 28,2020 Quy định việc xét tặng Giải thưởng quốc gia về chất lượng bệnh viện Thông tư quy điịnh vệc xét tặng Giải thưởng quốc gia về chất lượng bệnh viện
3 5188/QĐ-BYT Dec 16,2020 Về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh QUYẾT ĐỊNH
4 1699/CĐ-TTg Dec 08,2020 Công điện về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 CÔNG ĐIỆN 1699
5 6649/BYT-KCB Dec 08,2020 V/v tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh CÔNG VĂN 6649
6 24/CT-BYT Nov 24,2020 Về việc tăng cường thực hiện các biện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Chỉ thị 24/CT-BYT
7 2121/QĐ-BYT May 21,2020 v/v ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Răng Hàm Mặt Quyết định 2121/QĐ-BYT