Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Đào Thị Hằng

Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Đào Thị Hằng

Kiêm nhiệm: Phòng Điều Dưỡng

CV

Tốt nghiệp Đại học năm 2015

Tốt nghiệp Sau đại học năm 2020