Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
BSCKI. Nguyễn Văn Long

BSCKI. Nguyễn Văn Long

Lĩnh vực chuyên sâu: Phục hình răng

CV

Tốt nghiệp BS RHM năm 1995

Tốt nghiệp BSCKI năm 2015