Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
ThS Trần Văn Phú

ThS Trần Văn Phú

Phụ Trách Khoa
Khám Tổng hợp

Phụ Trách khoa Khám Tổng hợp