Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên:

Mã đặt lịch:

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Nhân viên của bệnh viện sẽ liên hệ xác nhận lại với Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Đóng

Nơi ở hiện tại: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 24/7: 02438269727

HAIDEC 2024: KIỂM SOÁT CƠ SINH HỌC VỚI KHAY CHỈNH NHA TRONG SUỐT

08/05/2024

BCV/Speaker: TS.BS. Phạm Thu Trang |Pham Thu Trang, DDS, PhD

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, sự ra đời khay chỉnh nha trong suốt đã giúp việc điều trị nắn chỉnh răng có thêm những bước tiến mới và lựa chọn mới. Để phát huy tối đa khả năng di chuyển răng, cần có những hiểu biết rõ ràng về cơ sinh học của khay trong suốt, là điều cần thiết cho các bác sĩ khi đưa ra quyết định điều trị. Tuy nhiên, khay chỉnh nha trong suốt di chuyển răng khác với các khí cụ cố định. Vì vậy, hiểu biết rõ ràng về cơ sinh học sự tương đồng và khác biệt giữa khí cụ cố định và khay chỉnh nha trong suốt là điều cần thiết cho các bác sĩ điều trị lựa chọn các ca lâm sàng.

𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐫𝐞𝐚𝐭 𝐢𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲, 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐜𝐥𝐞𝐚𝐫 𝐚𝐥𝐢𝐠𝐧𝐞𝐫𝐬 𝐡𝐚𝐬 𝐡𝐞𝐥𝐩𝐞𝐝 𝐨𝐫𝐭𝐡𝐨𝐝𝐨𝐧𝐭𝐢𝐜𝐬 𝐭𝐫𝐞𝐚𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐧𝐞𝐰 𝐬𝐭𝐞𝐩𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐧𝐞𝐰 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬. 𝐓𝐨 𝐦𝐚𝐱𝐢𝐦𝐢𝐳𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐭𝐨𝐨𝐭𝐡 𝐦𝐨𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐜𝐥𝐞𝐚𝐫 𝐤𝐧𝐨𝐰𝐥𝐞𝐝𝐠𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐢𝐨𝐦𝐞𝐜𝐡𝐚𝐧𝐢𝐜𝐬 𝐨𝐟 𝐜𝐥𝐞𝐚𝐫 𝐚𝐥𝐢𝐠𝐧𝐞𝐫 𝐢𝐬 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐜𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐧𝐬 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐦𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞𝐚𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬. 𝐇𝐨𝐰𝐞𝐯𝐞𝐫, 𝐜𝐥𝐞𝐚𝐫 𝐚𝐥𝐢𝐠𝐧𝐞𝐫𝐬 𝐦𝐨𝐯𝐞 𝐭𝐞𝐞𝐭𝐡 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭𝐥𝐲 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐟𝐢𝐱𝐞𝐝 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬. 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞, 𝐚 𝐜𝐥𝐞𝐚𝐫 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐢𝐨𝐦𝐞𝐜𝐡𝐚𝐧𝐢𝐜𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐢𝐦𝐢𝐥𝐚𝐫𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐛𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐟𝐢𝐱𝐞𝐝 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐥𝐞𝐚𝐫 𝐚𝐥𝐢𝐠𝐧𝐞𝐫𝐬 𝐢𝐬 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐩𝐡𝐲𝐬𝐢𝐜𝐢𝐚𝐧𝐬 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐦𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞𝐚𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐢𝐧 𝐜𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐞𝐬.

Thông tin báo cáo viên: TS.BS. Phạm Thu Trang

  • Nhận bằng BS Răng Hàm Mặt tại Trường Đại học Răng Hàm Mặt năm 2009.
  • Nhận bằng liên đại học Pháp Việt, Đại học Bordeaux Pháp - Đại học Y Hà Nội năm 2011.
  • Nhận bằng ThS Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội năm 2014.
  • Nhận bằng TS Răng Hàm Mặt tại Viện Nghiên cứu Y Dược lâm sàng 108 năm 2023.
  • BS Khoa Nắn chỉnh răng, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội.

 

  • 𝐑𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞𝐝 𝐃𝐃𝐒 𝐝𝐞𝐠𝐫𝐞𝐞 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐎𝐝𝐨𝐧𝐭𝐨 - 𝐒𝐭𝐨𝐦𝐚𝐭𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲 𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟎𝟗.
  • 𝐑𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞𝐝 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐃𝐢𝐩𝐥𝐨𝐦𝐚 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐁𝐨𝐫𝐝𝐞𝐚𝐮𝐱 – 𝐇𝐚𝐧𝐨𝐢 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟏𝟏.
  • 𝐑𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞𝐝 𝐏𝐡𝐃 𝐝𝐞𝐠𝐫𝐞𝐞 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝟏𝟎𝟖 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐞 𝐨𝐟 𝐂𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥 & 𝐏𝐡𝐚𝐫𝐦𝐚𝐜𝐞𝐮𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟑.
  • 𝐎𝐫𝐭𝐡𝐨𝐝𝐨𝐧𝐭𝐢𝐬𝐭 𝐚𝐭 𝐇𝐚𝐧𝐨𝐢 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐇𝐨𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐨𝐟 𝐎𝐝𝐨𝐧𝐭𝐨 - 𝐒𝐭𝐨𝐦𝐚𝐭𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲.

Đăng ký tham dự HAIDEC 2024 tại: https://bom.so/SUV2fY

Thông tin chi tiết chương trình, Quý HTV vui lòng xem tại: https://haidec.vn/